Úklidový portál

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYLUXUJ.CZ

PREAMBULE

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“ vydává společnost ServiceCrew, s.r.o. IČ: 03361527, se sídlem Mojmírova 1356/11, 14000 Praha 4 – Nusle, právnická osoba zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230662, zastoupená jednatelem, ve smyslu § 194 ZOK. Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH. VOP jsou k dispozici na internetové stránce Poskytovatele https://vyluxuj.cz
 2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele, Partnera a Uživatele při užívání portálu Vyluxuj.cz. Poskytovatel v souladu s těmito VOP zprostředkuje prostřednictvím Vyluxuj.cz Uživateli Služby Partnera a poskytuje další související funkcionality Vyluxuj.cz popsané níže v těchto VOP.

I. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Objednávkou se rozumí objednávka Služeb Uživatelem prostřednictvím Vyluxuj.cz.
 2. Odměnou se rozumí cena za výkon Služeb Partnera hrazená Uživatelem.
 3. Partnerem se rozumí osoba, která nabízí své Služby prostřednictvím Vyluxuj.cz dle těchto VOP.
 4. Peněženkou se rozumí prostředí v rámci Vyluxuj.cz vztahující se vždy ke každému Uživateli, kam budou Uživateli automaticky zobrazovány převedené finanční prostředky dosud nevyplacené Partnerovi nebo Poskytovateli. Finanční prostředky v Peněžence se nevrací a Uživatel je může využít pouze k dalšímu nákupu Služeb v rámci Vyluxuj.cz.
 5. Poskytovatelem se rozumí společnost ServiceCrew, s.r.o., IČ: 03361527, se sídlem Mojmírova 1365, 14000 Praha 4 - Nusle, právnická osoba zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 230662, E-mail: info@vyluxuj.cz, číslo bankovního účtu: 2000651814/2100.
 6. Profilem se rozumí prostřední ve Vyluxuj.cz vztahující se k osobě Partnera nebo Uživatele.
 7. Provizí se rozumí částka na kterou má nárok Poskytovatel za zprostředkování Služeb Uživateli dle VOP v platném znění.
 8. Rezervačním poplatkem se rozumí částka ve výši Odměny a Provize převedená Uživatelem pro dokončení Objednávky prostřednictvím platební brány, nebo prostřednictvím platební karty na účet Poskytovatele. Rezervační poplatek je vlastnictvím Uživatele až do okamžiku vzniku nároku Partnera na Odměnu dle těchto VOP.
 9. Službou se rozumí služba poskytovaná Uživateli Partnerem na základě jeho Objednávky, a to zejména úklidové a související služby.
 10. Uživatelem se rozumí osoba, která projeví zájem o poskytování Služeb od Partnerů prostřednictvím Vyluxuj.cz.
 11. Vyluxuj.cz se rozumí portál na webovém rozhraní Poskytovatele https://vyluxuj.cz, který slouží ke zprostředkování Služeb Partnera Uživateli, jakož i k dalším úkonům dle dostupných funkcionalit.

II. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB A REGISTRACE NA VYLUXUJ.CZ

 1. Na základě souhlasu s těmito VOP ze strany Uživatele a Partnera bude Poskytovatel zprostředkovávat Uživateli příležitost k vyhledání a objednání Služeb Partnera prostřednictvím Vyluxuj.cz. K výkonu samotné Služby na základě Objednávky vzniká samostatný právní vztah mezi Uživatelem a Partnerem, na případném řešení sporu z tohoto právního vztahu se Poskytovatel nepodílí, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.
 2. Partner i Uživatel se registruje do Vyluxuj.cz prostřednictvím registračního formuláře, kde jsou povinni vyplnit pravdivé a správné povinné údaje o své osobě.
 3. Poskytovatel odmítne registraci a aktivaci nebo změnu Profilu v případě duplicity údajů uvedených v registračním formuláři, v případě kdy Partner není starší 18-ti let, v případě kdy Partner nebo Uživatel nezvolí souhlas s těmito VOP, jakož i v dalších případech nesrovnalostí nebo zneužití Vyluxuj.cz v rozporu s těmito VOP a účelem využití Vyluxuj.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo Profil neschválit, upravit, zrušit nebo zablokovat, a to i bez uvedení důvodu. Poskytovatel je oprávněn předem požadovat poplatek za odblokování Profilu.
 4. Partner i Uživatel tímto dává souhlas se zveřejněním všech údajů o jeho osobě vyplňovaných při registraci a uvedených v Profilu vyjma kopií občanského průkazu a výpisu z rejstříku trestu, dále dává souhlas se zveřejněním údajů o ne/dodání dokladů, hodnocení a dalších informací a údajů v Profilu (osobní údaje), jakož i k jejich zpracování za účelem realizace práv a povinnosti vyplývajících z těchto VOP. Uživatel i Partner souhlasí s využitím osobních uvedených na Vyluxuj.cz k zasílání reklamních sdělení a k reklamním účelům Vyluxuj.cz.
 5. Partner i Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s užíváním Vyluxuj.cz a spoluprací s Poskytovatelem o Poskytovateli nebo Vyluxuj.cz. Tato povinnost mlčenlivosti platí jak po dobu účinnosti těchto VOP a užívání Vyluxuj.cz, tak i kdykoliv poté.

III. UŽÍVÁNÍ VYLUXU.CZ, OBJEDNÁVKA A STORNO

 1. Užívat Vyluxuj.cz může Partner starší 18-ti let, který je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn k poskytování Služeb.
 2. Partner a Uživatel se přihlašují do svých Profilů na Vyluxuj.cz pod svým uživatelským jménem a heslem. Partner i Uživatel jsou oprávněni své Profily kdykoliv zrušit. Poskytovatel neručí za ztrátu dat, zneužití Profilu nebo zneužití informací Partnera nebo Uživatele uvedených na Vyluxuj.cz ani škodu tímto způsobenou. Uživatel a Partner berou na vědomí, že Profil nebo celý portál Vyluxuj.cz může být dočasně nedostupný zejména z důvodu údržby nebo z důvodu vyšší moci.
 3. Partner i Uživatel je povinen využívat Vyluxuj.cz pouze v souladu s účelem jeho využití, tedy k poptávání a nabízení Služeb dle dostupných funkcionalit a řídit se pravidly Vyluxuj.cz a těmito VOP. Partner ani Uživatel není oprávněn svůj Profil poskytovat třetím osobám k jakémukoliv užití. Poskytovatel neodpovídá za obsah zveřejněný v Profilech, za jeho správnost nebo pravdivost, jakož ani za případnou škodu tímto způsobenou.
 4. V Profilu Partner zadává svou místní i časovou dostupnost pro výkon Služeb, volí typ preferovaných Služeb které vykonává jakož i výši své Odměny, přijímá zaslané Objednávky, potvrzuje provedení Služby, je hodnocen Uživateli, jakož i provádí další související úkony dle dostupných funkcionalit.
 5. Po vybrání vhodného Partnera zašle Uživatel prostřednictvím Vyluxuj.cz svou Objednávku na provedení Služeb. Po úhradě Rezervačního poplatku Uživatelem je Objednávka zobrazena vybraným Partnerům, kteří ji mohou potvrdit a tím přijmout. Pokud žádný z vybraných Uživatelů Objednávku nepřijme, bude Objednávka zobrazena všem v čase a místě dostupným Partnerům dle kritérií zvolených v Objednávce.
 6. V případě, že Partner Objednávku přijme a potvrdí, je povinen vykonat Služby dle Objednávky na určeném místě a v určeném čase. Partner je povinen provést Službu dle pokynů Uživatele dle Objednávky a chovat se v místě provádění Služby tak, aby nezpůsobili škodu. Uživatel na zvolený čas poskytnutí Služby zajistí pro Partnera přistup na místo výkonu Služby, jakož i zajistí Partnerovi volný odchod z místa výkonu Služby. Poskytovatel neodpovídá za nesplnění povinností Partnera ani Uživatele, za kvalitu vykonané Služby, ani za jakékoliv nevhodné chování a případné škody způsobené Partnerem nebo Uživatelem druhému účastníku ani třetí osobě.
 7. Služba se považuje za řádně vykonanou a Objednávka je splněna Partnerem po její akceptaci Uživatelem prostřednictvím Vyluxuj.cz, nebo marným uplynutím lhůty v délce 24 hodin od plánovaného konce výkonu Služby dle Objednávky.
 8. Partner i Uživatel jsou oprávněni stornovat Objednávku nebo její potvrzení. Uhrazený Rezervační poplatek se Uživateli nevrací a po stornu Objednávky je uložen do Peněženky pro další nákup Služeb prostřednictvím Vyluxuj.cz. Po stornu Objednávky se Objednávka zobrazí všem v čase a místě dostupným Partnerům dle zvolených kritérií v Objednávce a časové okno Partnera bude uvolněno pro novou Objednávku.
 9. Uživatel má možnost ve lhůtě 24 hodin od plánovaného konce výkonu Služeb dle Objednávky prostřednictvím Vyluxuj.cz nahlásit, že Partner se k výkonu Služeb nedostavil.

IV. ODMĚNA, PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Partner poskytuje Služby Uživateli za jím zvolenou Odměnu. V případě, kdy Uživatel objedná více Partnerů na stejné místo a ve stejném čase, bude všem těmto Partnerům náležet nejvyšší Odměna zvolená jedním z těchto Partnerů. Odměna za Služby je stanovena hodinovou sazbou a je účtována za každou započatou hodinu.
 2. Partnerovi bude Odměna vyplacena prostřednictvím Poskytovatele z Rezervačního poplatku nebo z Peněženky Uživatele po řádně a včas provedené každé jednotlivé Službě, bez zbytečného odkladu a v pracovní dny poté, kdy Uživatel prostřednictvím Vyluxuj.cz provedenou Službu akceptoval, nebo po marném uplynutí lhůty v délce 24 hodin od plánovaného dokončení výkonu Služby dle zadání v Objednávce.
 3. V případě, kdy Uživatel prostřednictvím Vyluxuj.cz nahlásí ve lhůtě 24 hodin od plánovaného konce výkonu Služeb, že Partner se k výkonu Služby dle Objednávky vůbec nedostavil, nemá Partner nárok na Odměnu a Rezervační poplatek bude převeden do Peněženky Uživatele k dalšímu nákupu Služeb na Vyluxuj.cz.
 4. Poskytovateli vznikne nárok na Provizi a tato mu bude vyplacena z Rezervačního poplatku nebo z Peněženy Uživatele po akceptaci každé jednotlivé Služby Uživatelem, nebo po marném uplynutí lhůty v délce 24 hodin od plánovaného dokončení výkonu Služby dle zadání v Objednávce. Výše Provize je vždy uvedena při zadávání Objednávky v rámci Vyluxuj.cz. Po vyplacení Provize bude na e-mail Uživatele odeslána faktura za zprostředkování Služeb.
 5. Veškeré finanční transakce probíhají výhradě převodem na bankovní účty zadané ve Vyluxuj.cz. Finanční prostředky uhrazené Uživateli na nákup Služeb na Vyluxuj.cz se navrací, pokud nebudou vyplaceny jako Provize nebo Odměna, budou převedeny do Peněženky na další nákup Služeb na Vyluxuj.cz. V případě zrušení Profilu připadají finanční Prostředky v Peněžence Poskytovateli.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel, Uživatel a Partner se dohodli, že veškeré písemnosti, sdělení, výzvy či jiné listiny se doručují prostřednictvím chatu v rámci Vyluxuj.cz a/nebo elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené v Profilu a na webových stránkách Poskytovatele.
 2. Partner a Uživatel tímto berou na vědomí, že VOP budou automaticky aktualizovány a zveřejněním na https://vyluxuj.cz nabývá platnosti a účinnosti nová aktualizovaná verze VOP. Aktualizované VOP zašle Poskytovatel Partnerovi a Uživateli na elektronickou adresu a ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich odeslání je Partner i Uživatel oprávněn zrušit Profil dle VOP před jejich předmětnou aktualizací.
 3. Uživatel, Partner i Poskytovatel prohlašují, že smluvní vztah založený těmito VOP uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si VOP přečetly a s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho Partner a Uživatel prostřednictvím Vyluxuj.cz při registraci Profilu volí souhlas s těmito VOP.
 4. Tyto VOPP vstupují v platnost 10.1.2017.

Vyluxuj.cz