Úklidový portál

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYLUXUJ.CZ

PREAMBULE

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“ vydává společnost ServiceCrew, s.r.o. IČ: 03361527, se sídlem Jeseniova 734/105, 130 00 Praha - Žižkov, právnická osoba zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230662, zastoupená jednatelem, ve smyslu § 194 ZOK. Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem DPH. VOP jsou k dispozici na internetové stránce Poskytovatele https://vyluxuj.cz
 2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatelů při užívání portálu Vyluxuj.cz. Poskytovatel v souladu s těmito VOP poskytuje prostřednictvím Vyluxuj.cz prostor pro online zveřejnění nabídek a poptávek Služeb a další související funkcionality Vyluxuj.cz popsané níže v těchto VOP.

I. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Klientem se rozumí osoba, která prostřednictvím Vyluxuj.cz zveřejňuje své poptávky na výkon Služeb dle těchto VOP.
 2. Partnerem se rozumí osoba, která prostřednictvím Vyluxuj.cz zveřejňuje své nabídky na poskytování Služeb dle těchto VOP.
 3. Poplatkem se rozumí částka hrazená Klientem za členství ve Vyluxuj.cz na zvolené období.
 4. Poskytovatelem se rozumí společnost ServiceCrew, s.r.o., IČ: 03361527, se sídlem Jeseniova 734, 13000 Praha, právnická osoba zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 230662, E-mail: info@vyluxuj.cz, číslo bankovního účtu: 2000651814/2100.
 5. Profilem se rozumí prostřední ve Vyluxuj.cz vztahující se k osobě Uživatele.
 6. Službou se rozumí zejména úklid, zahradní služby, hlídání dětí a další služby, které Poskytovatel umožní sjednávat prostřednictvím Vyluxuj.cz.
 7. Uživatelem se rozumí Kliente a/nebo Partner.
 8. Vyluxuj.cz se rozumí portál na webovém rozhraní Poskytovatele https://www.vyluxuj.cz, který slouží ke zveřejnění nabídek a/nebo poptávek Uživatelů, jakož i k dalším úkonům dle dostupných funkcionalit.

II. ČLENSTVÍ A REGISTRACE NA VYLUXUJ.CZ

 1. Na základě souhlasu s těmito VOP se mohou Partneři volně registrovat do Vyluxuj.cz prostřednictvím registračního formuláře, kde jsou povinni vyplnit pravdivé a správné povinné údaje o své osobě a následně online zveřejňovat své nabídky na jimi poskytované Služby.
 2. Na základě souhlasu s těmito VOP a na základě úhrady Poplatku vzniká Klientovi členství ve Vyluxuj.cz na zvolené období. Klient je oprávněn online zveřejňovat své poptávky po Službách a v rámci členství získá přístup k údajům o Partnerech registrovaných ve Vyluxuj.cz v rozsahu dle zvoleného členství a může volně vybírat z jejich nabídek. Klient může uhrazením Poplatku své členství kdykoliv prodloužit. Aktuální ceník členství je zveřejněn na internetových stránkách Poskytovatele.
 3. Poskytovatel odmítne registraci a aktivaci nebo změnu Profilu v případě duplicity údajů uvedených v registračním formuláři, v případě kdy Partner není starší 18-ti let, v případě kdy Uživatel nezvolí souhlas s těmito VOP, jakož i v dalších případech nesrovnalostí nebo zneužití Vyluxuj.cz v rozporu s těmito VOP a účelem využití Vyluxuj.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo Profil neschválit, upravit, zrušit nebo zablokovat, a to i bez uvedení důvodu. Poskytovatel je oprávněn předem požadovat poplatek za odblokování Profilu.
 4. Uživatel tímto dává souhlas se zveřejněním údajů o ne/dodání dokladů a se zveřejněním jeho hodnocení, jakož i k jejich zpracování za účelem realizace práv a povinnosti vyplývajících z těchto VOP.
 5. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s užíváním Vyluxuj.cz a spoluprací s Poskytovatelem o Poskytovateli nebo Vyluxuj.cz. Tato povinnost mlčenlivosti platí jak po dobu účinnosti těchto VOP a užívání Vyluxuj.cz, tak i kdykoliv poté.

III. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VYLUXUJ.CZ

 1. Užívat Vyluxuj.cz může Partner starší 18-ti let, který je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn k poskytování Služeb.
 2. Uživatelé se přihlašují do svých Profilů na Vyluxuj.cz pod svým uživatelským jménem a heslem. Uživatelé jsou oprávněni své Profily kdykoliv zrušit. Poskytovatel neručí za ztrátu dat, zneužití Profilu nebo zneužití informací Uživatelů uvedených na Vyluxuj.cz ani škodu tímto způsobenou. Uživatelé berou na vědomí, že Profil nebo celý portál Vyluxuj.cz může být dočasně nedostupný zejména z důvodu údržby nebo z důvodu vyšší moci.
 3. Uživatel je povinen využívat Vyluxuj.cz pouze v souladu s účelem jeho využití, tedy k poptávání a nabízení Služeb dle dostupných funkcionalit a řídit se pravidly Vyluxuj.cz a těmito VOP. Uživatel není oprávněn svůj Profil poskytovat třetím osobám k jakémukoliv užití. Poskytovatel neodpovídá za obsah zveřejněný v Profilech, za jeho správnost nebo pravdivost, jakož ani za případnou škodu tímto způsobenou.
 4. Samostatného právního vztahu založeného mezi Partnerem a Klientem v souvislosti s výkonem Služeb se Poskytovatel neúčastní, Poskytovatel neodpovídá za nesplnění povinností Partnera ani Klienta, za kvalitu vykonané Služby, ani za jakékoliv nevhodné chování a případné škody způsobené Partnerem nebo Klientem druhému účastníku ani třetí osobě.

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel a Uživatelé se dohodli, že veškeré písemnosti, sdělení, výzvy či jiné listiny se doručují prostřednictvím chatu v rámci Vyluxuj.cz a/nebo elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené v Profilu a na webových stránkách Poskytovatele.
 2. Uživatelé tímto berou na vědomí, že VOP budou automaticky aktualizovány a zveřejněním na https://www.vyluxuj.cz nabývá platnosti a účinnosti nová aktualizovaná verze VOP. Aktualizované VOP zašle Poskytovatel Uživateli na elektronickou adresu a ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich odeslání je Uživatel oprávněn zrušit Profil dle VOP před jejich předmětnou aktualizací.
 3. Uživatel i Poskytovatel prohlašují, že smluvní vztah založený těmito VOP uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si VOP přečetly a s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho Uživatel prostřednictvím Vyluxuj.cz při registraci Profilu volí souhlas s těmito VOP.
 4. Tyto VOPP vstupují v platnost 1.11.2018.

Vyluxuj.cz