Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (OÚ) dle GDPR portálu Vyluxuj.cz


Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, že ServiceCrew, s.r.o., IČ 03361527, se sídlem Jeseniova 734/105, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 230662 (dále jen „správce“) jako správce osobních údajů v souvislosti s provozováním portálu Vyluxuj.cz zpracovává Vaše osobní údaje, jakým způsobem je zpracovává, komu je předává a jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům a ke správci.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

ServiceCrew, s.r.o., IČ 03361527, se sídlem Jeseniova 734/105, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudu v Praze, oddíl C, vložka 230662 (dále jen „správce“)

Doručovací adresa: Jeseniova 734/105, Žižkov, 130 00 Praha 3

Mail: info@vyluxuj.cz

Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Osobní údaje správce zpracovává za účelem provozu webového portálu Vyluxuj.cz, který slouží jako prostřední pro zveřejňování nabídek a poptávek k poskytování služeb mezi subjekty údajů.

Některé Vaše osobní údaje požaduje správce povinně. Právním základem pro zpracování OÚ vyžadovaných správcem povinně je splnění smluvních povinností správce a subjektů údajů, jakož i oprávněný zájem správce či třetí strany. Správcem vyžadované údaje při registraci a založení profilu poskytujete správci povinně a k jejich zpracování není vyžadován Váš souhlas. Bez poskytnutí správcem požadovaných osobních údajů nemůže správce plnit své povinnosti v souladu s uzavřeným smluvním vztahem. V případě, že požadované osobní údaje správci neposkytnete, nemůže s Vámi správce smluvní vztah uzavřít, nebo jej může ukončit.

K jinému účelu zpracování povinně poskytovaných osobních údajů nebo jiné osobní údaje poskytujete správci dle Vaší svobodné vůle a na základě Vašeho uvážení. Poskytnutí těchto osobních údajů správce nevyžaduje a jejich poskytnutím udělujete správci souhlas s jejich zpracováním. Váš souhlas se zpracováním OÚ poskytovaných Vámi dle Vaší vůle je viditelně označen a zobrazen u příslušné části registrace nebo úpravy Vašeho profilu. K vyslovení Vašeho souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů budete vyzvání před jejich vložením do Vašeho profilu, a to včetně souhlasu s jejich zveřejněním na Vašem profilu v portálu Vyluxuj.cz. Bez vyslovení souhlasu nemůže správce tyto osobní údaje zpracovávat a Vy je nemůžete ani ke svému profilu vložit a zveřejnit.

Oprávněný zájem správce či třetí strany:

Oprávněným zájmem správce či třetí strany ke zpracování OÚ může být zejména vymáhání Vašich nesplněných povinností, ochrana majetku a zdraví osob, jakož i prokázání, že správce při výkonu svých právních či smluvních povinností jednal v souladu s právními předpisy.

Kategorie dotčených osobních údajů:

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů či informací, které správci poskytujete povinně:

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů či informací, které správci poskytujete dle svého uvážení a se svým souhlasem:

Kategorie příjemců OÚ a jejich zveřejňování:

Vaše osobní údaje mohou být prostřednictvím portálu Vyluxuj.cz zveřejněny nebo zpřístupněny třetím osobám, a to zejména

Doba, po kterou budou OÚ uloženy, resp. kritéria použitá pro stanovení doby:

OÚ budou uloženy po dobu trvání právního základu pro jejich zpracování, tedy zejména po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu vymáhání nesplněných povinností subjektu údajů, po dobu povinnosti OÚ uchovávat vyplývající z právních předpisů, jakož i po dobu, po kterou trvá oprávněný zájem správce (promlčecí doby pro vymáhání škody, pro stíhání při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku apod.).

Pominou-li důvody ke zpracování osobních údajů, správce osobní údaje pseudonymizuje nebo vymaže.

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

Vaše osobní údaje získal správce výhradně od Vás, nebo od třetích stran na základě Vašeho souhlasu (přihlášení přes účet Google, Facebook, kontrola identity moje ID). Údaje a informace, které nebyly správci zpřístupněny přímo Vámi, získal správce od třetí osoby (hodnocení ostatních uživatelů portálu Vyluxuj.cz).

Vaše práva subjektu údajů:

Vy, jako subjekt údajů máte za podmínek stanovených právními předpisy právo:


ServiceCrew, s.r.o.

Správce OÚ